Webinary

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi webinarami, poruszającymi tematykę cen transferowych.

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o nadchodzących terminach i tematach bezpłatnych webinarów, skontaktuj się z nami.


Skontaktuj się z nami

Aktualności

Uproszczona APA - hit czy kit?

Dodano: 25-06-2019

Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia projektu ustawy (obecnie projekt na etapie opiniowania), wprowadzającej uproszczone porozumienie cenowe (dalej: uAPA): 1) [jakie główne...

Czytaj więcej

Korekta TP – warto zweryfikować rozliczenia z podmiotami powiązanymi

Dodano: 09-04-2019

Przypominamy, iż zgodnie z nowymi regulacjami TP, podatnik może dokonać korekty cen transferowych (mieści się w tym m.in. korekta ceny, wyniku finansowego czy wskaźnika finansowego), jeżeli są...

Czytaj więcej

TP – Bezpieczne stopy procentowe i marże dla pożyczek

Dodano: 10-01-2019

Zgodnie z nowo obowiązującym art. 11g ustawy o CIT, implementującym uproszczenia „safe harbour” („bezpieczna przystań”) wytyczone na poziomie OECD (o czym wspominaliśmy już w...

Czytaj więcej

Zobacz wszystkie aktualności

Zmiany w cenach transferowych „krok po kroku”

 • Identyfikacja podmiotu powiązanego
 • Ustalenie progu dokumentacyjnego
 • Identyfikacja transakcji „istotnych”
 • „Rodzaje” dokumentacji podatkowej

Czytaj więcej

Pobierz i dowiedz się więcej:

Zmiany w cenach transferowych od 2017. wersja PL

Pobierz

Zmiany w cenach transferowych od 2017. wersja EN

Pobierz

Metody wyceny transferu

PCN

Metoda PCN polega na porównaniu ceny ustalonej w transakcjach między podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną (...)

Czytaj więcej

Ceny odprzedaży

Metoda ceny odprzedaży polega na pomniejszeniu ceny ustalonej w transakcji sprzedaży do podmiotu niezależnego (...)

Czytaj więcej

Koszt plus

Metoda rozsądnej marży (metoda koszt plus) polega na ustaleniu ceny rynkowej w transakcji (...)

Czytaj więcej

Podziału zysku

Metoda podziału zysku polega na określeniu łącznego zysku osiągniętego przez podmioty powiązane w wyniku danej transakcji, a następnie dokonanie podziału (...)

Czytaj więcej

Marży transakcyjnej netto

Metoda marży transakcyjnej netto polega na badaniu marży zysku netto, jaką uzyskuje podmiot w transakcji (...)

Czytaj więcej

Akty prawne i wytyczne

Ceny transferowe CIT

Pobierz

Ceny transferowe ordynacja

Pobierz

Ceny transferowe PIT

Pobierz

Ceny transferowe rozporządzenie CIT

Pobierz

Ceny transferowe rozporządzenie PIT

Pobierz

Practical Manual of Transfer Pricing

Pobierz

Słownik

 • Analiza funkcjonalna

  Analiza wykonywanych funkcji przez przedsiębiorstwa powiązane w transakcjach kontrolowanych i przez niezależne przedsiębiorstwa w transakcjach porównywalnych, zawieranych na wolnym rynku. Analiza funkcjonalna to synteza trzech analiz: analizy wykonywanych funkcji (analiza funkcji), analizy zaangażowanych aktywów (analiza aktywów) oraz analizy ponoszonych ryzyk (analiza ryzyk). Analiza funkcjonalna stanowi punkt wyjścia do przeprowadzenia analizy kosztów.

  Analiza porównywalności

  Analiza porównywalności transakcji rynkowych dotyczy szczegółowej analizy transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz pomiędzy podmiotami niezależnymi. Transakcje są porównywalne, jeżeli żadna z różnic pomiędzy nimi nie może w sposób istotny wpłynąć materialnie na czynnik brany pod uwagę w metodologii (np. cenę lub marżę) lub jeżeli można wprowadzić należycie dokładne korekty, aby wyeliminować istotne skutki materialne wszelkich takich różnic.

  Analiza resztowa

  Analiza stosowana w metodzie podziału zysków, która przeprowadza podział globalnego zysku z badanych transakcji kontrolowanych w dwóch etapach. W pierwszym etapie każdemu uczestnikowi przypisany jest dostateczny zysk zapewniający podstawowy dochód, właściwy dla typu transakcji, w którą uczestnik jest zaangażowany. Zazwyczaj podstawowy dochód jest określony przez porównanie dochodów rynkowych osiągniętych w podobnych typach transakcji przez przedsiębiorstwa niezależne. Podstawowy dochód generalnie nie uwzględnia dochodu wytwarzanego przez wyjątkowe i wartościowe aktywa posiadane przez uczestników. W drugim etapie wszelkie pozostałe resztowe zyski (straty) pozostające po podziale w pierwszym etapie zostają podzielone pomiędzy strony na podstawie analizy faktów i okoliczności, które mogą wskazać, jak ta pozostała kwota resztowa zostałaby

  Analiza udziału

  Analiza stosowana w metodzie podziału zysków, w której połączone zyski z kontrolowanych transakcji są dzielone między przedsiębiorstwa powiązane na podstawie względnej wartości działań wykonywanych w tych transakcjach (biorąc pod uwagę użyte aktywa i podejmowane ryzyko) przez każde z przedsiębiorstw powiązanych i uzupełnione, na ile to możliwe, przez zewnętrzne dane rynkowe, wskazujące, w jaki sposób niezależne przedsiębiorstwa podzieliłyby zyski w podobnych okolicznościach.


Źródło: Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.

Zakres usług

Dokumentacja cen transferowych

 • Sporządzanie dokumentacji lokalnej (Local File).
 • Sporządzanie dokumentacji grupowej (Master File).
 • Weryfikacja dokumentacji podatkowej.

Analizy porównawcze / Benchmark study

Sporządzanie analiz porównawczych dotyczących m.in.:

 • produkcji kontraktowej;
 • dystrybucji towarów;
 • usług wewnątrzgrupowych;
 • pożyczek i gwarancji;
 • licencji na korzystanie z patentów oraz znaków towarowych.

Polityka cen transferowych

Przygotowanie i wdrożenie polityki cen transferowych obejmującej:

 • Określenie profilów funkcjonalnych podmiotów powiązanych
 • Wyceny transferu
 • Zasady dokumentacji transakcji

Restrukturyzacja działalności

 • Ocena prawidłowości rozliczeń związanych z relokacją funkcji i ryzyk w ramach grup kapitałowych.
 • Kalkulacja lub weryfikacja poziomu opłaty exit fee.

Projektowanie transakcji wewnątrzgrupowych

 • Doradztwo i sporządzanie umów o podziale kosztów (ang. Cost Sharing Agreement) i rozliczeń związanych z takimi umowami.
 • Doradztwo i sporządzanie umów wspólnego przedsięwzięcia (ang. joint venture agreement).
 • Doradztwo i wsparcie przy tworzeniu podatkowej grupy kapitałowej.
 • Doradztwo i sporządzanie umów związanych z usługami o niskiej wartości dodanej (ang. Low value adding services).
 • Doradztwo i sporządzanie umów spółek osobowych.

Weryfikacja zasadności ponoszenia opłat za usługi

 • Weryfikacja kalkulacji.
 • Analiza potwierdzeń wykonania usług.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji - chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Dane kontaktowe